FINEDINE.PL WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE W CELU ZAPEWNIENIA NAJLEPSZYCH USŁUG DLA NASZYCH KLIENTÓW. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Wysyłka w 24h
Darmowa dostawa
Infolinia 22 120 2000
/
Wybierz język:
Wybierz walutę:

Regulamin Konkursu "Nazwa kolekcji zastawy do katalogu 2021"

Regulamin
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Nazwa kolekcji zastawy do katalogu 2021”.
2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Fine Dine Sp. z o.o. Sp. komandytowa Al. Jerozolimskie 200/2/0, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS nr 0000585311, NIP: 777-325-59-12, REGON 362950936 (zwana dalej: Organizatorem).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na www.facebook.com/FineDinePoland / (dalej „Fanpage”).
4. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie skargi oraz pytania dotyczące Konkursu powinny być kierowane do Organizatora.
6. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, w przypadku zwycięzców Konkursu również adres korespondencyjny do wysyłki nagrody, w celu związanym z realizacja Konkursu, a także w celach marketingowych i handlowych.
7. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 z 2014r. z późniejszymi zmianami) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane się w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników (wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród). Uczestnicy Konkursu maja prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub zadania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i otrzymania nagrody w Konkursie.
8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
9. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Konkurs prowadzony jest od dnia 28 czerwca 2021 do 04 lipca 2021 r.
11. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi na fanpage Facebook oraz na Instagramie (https://www.facebook.com/FineDinePoland; https://www.instagram.com/finedinepoland/) w terminie do 7 lipca 2021 r. pod postami konkursowymi poprzez podanie danych (imię / nazwisko) lub oznaczenia Uczestnika.
§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie i nagrody.
1. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski; lub
b) osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – za zgodą przedstawiciela ustawowego, która spełni warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie jury, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieka lub kuratela.
3. Wykonanie zadania konkursowego polega na przesłaniu pomysłu na nazwę nowej kolekcji zastawy porcelanowej i umieszczenie jej w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u lub na Instagramie do dnia 04 lipca 2021r.
4. Jednocześnie razem z wzięciem udziału w konkursie należy oświadczasz, że akceptujesz Regulamin, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z Konkursem i publikacje prac konkursowych – w brzmieniu określonym przez Organizatora na stronie www.finedinepl, następującej treści:
„Oświadczam, ze zapoznałam/łem się z regulaminem Konkursu „Regionalnie podane” dostępnym na stronie internetowej www.finedine.pl oraz na fanpage Organizatora akceptuje zasady Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagrody, wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku w sieci Internet, w tym na łamach serwisu internetowego www.finedine.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com).
5. Zabronione jest przesyłanie Zgłoszeń, które zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminacje. Zgłoszenie zawierające wskazane wyżej treści nie będzie brać udziału w Konkursie.
6. Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę komentarzy, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie dotyczy przypadków wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, prób wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, podejmowania działań sprzecznych z idea i celem Konkursu. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.
§3. Rozstrzygniecie Konkursu
1. Jeden z uczestników, który nadeśle najciekawsze odpowiedź, otrzyma nagrodę.
2. Nagrodą w Konkursie za pierwsze miejsce jest set talerzy Fine Dine Earth Colours (6 szt.).
3. Kryteria wyboru – pomysłowość, sposób podejścia do tematu.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zadania wymiany nagrody na inna nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecia roszczenia o wydanie nagrody.
5. Wyniki zostaną ogłoszone pod postami konkursowymi (Facebook, Instagram) w dniu 07.07.2021 r. , a najpóźniej do dnia 09.07.2021 r. zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród poprzez umieszczenie komentarza w poście konkursowy. W razie bezskutecznej próby kontaktu ze zwycięzca oznacza wygaśniecie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
6. Zwycięzca zostanie poproszony o przekazanie adresu do wysłania nagrody w wiadomości prywatnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia wygranej od Organizatora.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest dopełnienie formalności.
§4. Jury konkursowe
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Jury nie może sprawować swoich funkcji. Z posiedzeń Jury zostanie sporządzony protokół. Decyzje Jury maja charakter uznaniowy.
3. Zadaniem Jury będzie: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; wyłonienie zwycięzców Konkursu; ogłoszenie wyników Konkursu; rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
§5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacja powinna być przesłana na adres siedziby Organizatora nie później niż do dnia 16 lipca 2021r., w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko. Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, nie później niż do dnia 30 lipca 2021 r. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody czyli uczestnictwo w szkoleniu we wskazanym terminie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie finedine.pl
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, ze wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.